Nieuwsbrief WIJD Maart 2023

mail
   

Nieuwsbericht Maart 2023

 
 

Beste WIJD-volger Bezoeker,

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar praten we u bij over de laatste ontwikkelingen in het WIJD-gebied. De vrijwilligers van Stichting WIJD zijn na de coronapandemie voortvarend aan de slag gegaan om alle belangen die op de Westelijke IJsseloever spelen met elkaar te verbinden. Uit de evaluatie van de eerste periode van burgerparticipatie met de gemeente bleek wat wij zelf al hadden geconstateerd: wij kunnen meer initiatieven nemen. Ook werd van gemeentezijde erkend dat de gemeente haar terughoudendheid ten opzichte van burgerparticipatie zou moeten laten varen.

Aan ons zal het niet liggen.

Alle ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zoals de plannen van een projectontwikkelaar met de voormalige Wasserij/Tegelhandel Ben Verhaard. En wij zijn volop in gesprek met andere belanghebbenden. Als er belangrijk nieuws is dan melden wij dat direct. Voor de zomer komt de volgende nieuwsbrief.

Veel leesplezier.

Verlenging intentieovereenkomst tot 1 maart 2024

In het najaar van 2022 heeft het bestuur een brief gestuurd aan het college van B&W. In de brief hebben wij het college gevraagd om de intentieovereenkomst die wij met de gemeente hebben afgesloten met zes maanden te verlengen. Door de coronapandemie konden bijeenkomsten niet doorgaan en zijn achterstanden opgelopen in de werkgroepen. Wij zijn blij dat het college op het verzoek is ingegaan. Dat betekent dat wij in elk geval doorgaan tot 1 maart 2024.

Het verzoek om voor alle thema’s waar wij met de gemeente over praten (verkeer, beheer, evenementen, huisregels) een participatieniveau hoger te gaan, dus van adviseren naar co-produceren, is helaas niet gehonoreerd. Dit verzoek kwam wat het college betreft ‘te snel’.

Ook ons verzoek om, te beginnen met evenementen, met Stichting WIJD vaste afspraken te maken over een integrale afweging bij aanvragen is afgewezen. De gemeente stelt altijd zelf een integrale afweging te maken, maar volgens WIJD staat dit haaks op wat de burgerparticipatie in het WIJD-gebied beoogt, namelijk dat er geen sprake is van eenzijdige beslissingen over de thema’s uit de intentieovereenkomst.

Het bestuur heeft, kortom, nogal wat vragen over het antwoord van de gemeente op onze brief en heeft daarom een gesprek aangevraagd met de wethouders Elferink en Walder. Het heeft lang geduurd maar het lijkt er op dat we binnenkort met wethouder Elferink in gesprek gaan.

Bestuurszaken

Het bestuur heeft eind vorig jaar afscheid genomen van twee bestuursleden: voorzitter Anita van Lochem en Harry Joling. Zij hebben allebei heel veel gedaan voor Stichting WIJD en wij zijn hen veel dank verschuldigd. Anita heeft zich zeer ingespannen om de intentieovereenkomst met de gemeente rond te krijgen. Harry maakt geen deel meer uit van het bestuur maar blijft als werkgroeplid betrokken bij WIJD (huisregels).

Anita is in juli als voorzitter opgevolgd door Ewoud Nysingh, een communicatiestrateeg en jurist. De twee andere bestuursleden hebben hun functie verwisseld. John Vos is nu secretaris, penningmeester is Nol Manders. Marion Nederbragt is de coördinator van WIJD. Zij zit ook alle interne overleggen voor.

Nuttig gesprek met ondernemers

Het bestuur van Stichting WIJD heeft woensdagochtend 8 februari in het Hovenhuus overlegd met de ondernemers in het gebied: het IJsselhotel, de Buitensociëteit, de Stadscamping, Thuishaven en Meadow. De belangrijkste thema’s die bij de ondernemers spelen zijn: parkeren, evenementen en afval/beheer. Het wordt als een groot probleem gezien door de ondernemers dat er geen openbare toiletvoorziening is in het gebied.

index2We hebben lang gesproken over onderwerpen waar wij elkaar kunnen versterken. Ook hebben we gesproken over plannen voor duurzaamheid, waarbij de trekker van de werkgroep beheer Jan Barwegen is aangeschoven.

Het gesprek is door alle aanwezigen als bijzonder nuttig ervaren. WIJD wil graag samenwerken met de ondernemers. Deze maand worden er verdiepende 1 op 1 gesprekken gevoerd door bestuursleden met de ondernemers, ook met de uitbater van de mobiele ijswagen, Talamini. Doel is om goede afspraken te maken over communicatie en te besluiten op welke onderwerpen we op korte termijn samen kunnen optrekken.

Minister van BZK bezoekt WIJD

Bezoek MinisterMinister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft woensdag 30 november 2022 een bezoek gebracht aan Stichting WIJD.

Een delegatie van WIJD haalde de minister en haar entourage op bij het stadhuis. Daar had ze eerder een gesprek gehad met wethouder Ilse Duursma. De middag was georganiseerd door LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en LVKK (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).

Tijdens de wandeling naar het pontje en door het plantsoen en in het IJsselhotel hebben wij uitgebreid met de minister en haar ambtenaren gesproken. De minister wilde weten hoe burgerparticipatie en uitdaagrecht in de praktijk werkt, met het oog op de wetgeving die er aan komt.

Er was veel interesse voor de intentieovereenkomst die wij met de gemeente hebben gesloten en voor de goede contacten die de werkgroepen onderhouden met ambtenaren. Als WIJD hebben we duidelijk kunnen maken dat we veel successen hebben geboekt maar dat het proces taai en stroperig verloopt.

Pand voormalige tegelhandel Ben Verhaard

Vorig jaar stopte de fa. Ben Verhaard voor velen vrij plotseling met de tegelhandel in de oude wasserij en blekerij. Snel gingen er geruchten dat er een Stayokay gevestigd zou worden in het pand. Dat is niet het geval.

Een projectontwikkelaar heeft het pand gekocht en deze ontwikkelaar wil meerdere woonappartementen in het pand maken. Een eerste aanvraag om de voorzijde van het pand te verbouwen tot woning is gedaan. Samen met de stichting Oud Deventer, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en de Deventer Bomenstichting onderzoeken we hoe we het pand en ook het Worpplantsoen kunnen beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Een aanvraag is gedaan om het pand te beschermen als Rijksmonument.

Ondertussen geeft de gemeente toestemming om een deel van het pand op te knappen tot woning. Die vergunning is begin maart verleend. Het is een tijdelijke vergunning voor een periode van tien jaar. De reden is dat er geen zicht is op hoe het geheel ontwikkeld gaat worden.

Werkgroep evenementen

De werkgroep evenementen wacht nog op een antwoord van de gemeente op een verzoek om betrokken te worden bij het maken van een locatieprofiel voor het Worpplantsoen. De roep om een integrale beoordeling van plannen en het stellen van heldere kaders is (zie boven) helaas niet verhoord.

Onder integraliteit verstaat de werkgroep:

  1. Beheersing van activiteiten in het WIJD gebied: Zoeken van een evenwichtige balans in activiteiten die plaatsvinden in het WIJD beheersgebied, dit betreft het aantal activiteiten, het type activiteiten en de belangen hierbij (bijvoorbeeld overall gemeentelijk belang en belang van inwoners en direct betrokkenen in beheersgebied WIJD).
  2. Evenementen in balans met omgeving: In het verlengde met spoor a, welke activiteiten en evenementen passen bij het Worpplantsoen en welke passen hier minder bij (in licht van cultuurhistorische waarde en natuurwaarden van het plantsoen).
  3. Plezier, waarde en overlast: Evenwichtige en integrale afweging van het gebruik in het licht van overlast die ervaren wordt door de activiteiten in het WIJD beheersgebied. Hoe stemmen we dit af en bepalen we samen de balans tussen plezier en toegevoegde waarde van activiteiten versus belasting van de omgeving.

In het kader van het Hanzejaar 2023 is er bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een middeleeuws hanzefestival op zaterdag 22 april in het Worpplantsoen. De werkgroep evenementen was op de hoogte van dit voornemen en heeft al in een vroeg stadium contact gehad met de organisatie. Nu de vergunning is aangevraagd wordt duidelijk dat het festival, zeker in deze periode, een negatieve invloed heeft op bijzondere flora in het park (zie hieronder). Ook de werkgroep beheer is daarom aangehaakt om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn deze kwetsbare flora te ontzien. Dit voorbeeld laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is om voor evenementen een integrale afweging te maken.

Werkgroep beheer

De werkgroep heeft haar plan van aanpak geactualiseerd. Zij wil van reactief (dus uitsluitend reageren) naar een actieve en proactieve houding van meedenken en meedoen. De werkgroep wil ook aan de slag met de aspecten educatie en bewustwording.

Met de gemeente is afgesproken dat Stichting WIJD en gemeente driemaal per jaar een schouw doen in het WIJD- gebied. De eerste schouw vindt eind maart plaats. Daar vragen we speciaal aandacht voor het maaibeheer.

Bedoeling is om de kwetsbare planten zoals weidegeelster en gewone vogelmelk bij het maaien te ontzien.
Eind juni vindt een tweede schouw plaats. De werkgroep heeft voorgesteld om de beide andere terreinbeheerders - het waterschap en IJssellandschap - hierbij te betrekken.

We doen een beroep op iedereen om beheerszaken aan ons te melden. Dat kan via het mailadres: beheer@stichtingwijd.nl. Ook roepen we op om bij klachten gebruik te maken van het meldsysteem van de gemeente Deventer: www.deventer.slimmelden.nl.

Deventer gaat een nieuw beheerplan opstellen voor het Worpplantsoen. De werkgroep gaat hier over meepraten. Als je mee wilt doen kun je je melden via bovenstaand mailadres.

Werkgroep verkeer en parkeren

Op ambtelijk niveau wordt er goed samengewerkt met de gemeente. In navolging op de door de werkgroep uitgevoerde verkeersmeting in 2022, heeft de gemeente vorig jaar gemeld een verkeersstromen onderzoek te willen laten uitvoeren op de straat Worp. Zij heeft daarvoor een offertevraag bij een mobiliteitsbureau ingediend. De werkgroep is bij het offertetraject betrokken en denkt mee over de opdracht aan het bureau. De werkgroep wil het daar bij behorende belevingsonderzoek zelf gaan uitvoeren.

De werkgroep heeft een nieuwe vrijwilliger: Ben Schotgerrits. Welkom bij WIJD!

Voor vragen/opmerkingen mail svp naar de werkgroep via verkeer@stichtingwijd.nl

Voor in de agenda

Op zaterdag 1 april (start 9.00 uur) is de Willem Waanders Werkdag.
Vanwege volle agenda’s wordt dit een sobere uitvoering van de werkdag. In ieder geval doen de vrijwilligers van de muziekkoepel en worpwegwerpvrij mee.
Gaandeweg het voorjaar kijken we of er een extra werkdag nodig is. Wil je ook meedoen dan kun je je opgeven via beheer@stichtingwijd.nl. Samen aan de slag, ja gezellig!
Voor koffie/thee/versnapering e.d. wordt gezorgd.

20220423 102037 Vegen

Op zondag 16 april is er om 11.00 uur een IVN bomenwandeling door het Worpplantsoen. Zie voor de aankondiging de website van de IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/deventer/natuuractiviteiten/
Opgeven via excursies@ivndeventer.nl

 

 
--
  www.stichtingwijd.nl | Contactmessage  
--
Powered by AcyMailing