Nieuwsbrief WIJD Oktober 2023

mail
   

Nieuwsbericht Oktober 2023

 
 

Beste WIJD-volger Bezoeker,

Er speelt veel in het WIJD-gebied. In deze tweede nieuwsbrief van 2023 praten we jullie bij. En pak je agenda erbij, want volgende maand hebben we nieuws over de onderzoeken van Stichting WIJD en Bureau Goudappel naar de verkeersveiligheid in de straat Worp.

Bewonersavond: 14 november in het Hovenhuus – Verkeer staat centraal

Op Uitnodiging 14 11dinsdag 14 november organiseert Stichting WIJD in het Hovenhuus (aanvang 20.00 uur) een bewonersavond over het belevingsonderzoek over verkeersveiligheid op straat Worp dat onze werkgroep verkeer heeft gehouden. Ook wordt de uitkomst van het verkeersonderzoek bekendgemaakt van Bureau Goudappel in opdracht van de gemeente. Tenslotte zal de deelname van Stichting WIJD aan de gemeentelijke focusgroep over de nieuwe hoofwegenstructuur in en rond Deventer worden toegelicht. Aan het begin van de avond zal kort worden stil gestaan bij wat Stichting WIJD de afgelopen 2 jaar heeft bereikt.

Overleg met wethouder Marcel Elferink

Het bestuur heeft op 28 juni en 21 september een overleg gehad met wethouder Elferink. In het eerste gesprek is bevestigd door beide partijen dat Stichting WIJD zowel over beheer als beleid mee praat. In het tweede gesprek heeft stichting WIJD gevraagd naar de stand van zaken van een aantal plannen in het WIJD gebied.  waarvan wij vanuit de media en vanuit gesprekken met ondernemers kennis hebben genomen. , zoals: , het plan voor appartementen in de Blekerij en het plan van Meadow voor een (semi-)permanente voorziening. Voor deze plannen zijn volgens de gemeente nog geen vergunningsaanvragen ingediend, waardoor zij deze nog niet hebben besproken binnen de gemeentelijke organisatie. Zoals bekend is voor de Blekerij (de voormalige tegelhandel van Verhaard) een woonvergunning afgegeven aan de nieuwe eigenaren, voor 10 jaar. De wethouder gaf aan dat gezien de voorgenomen uitbreiding van het aantal woningen in de binnenstad de uitbreiding van het parkeren op de Melksterweide een wens is van het College. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend. Het plan van Stichting WIJD (werkgroep beheer) om de toegang tot de IJsselstandjes te verbeteren is ook besproken met de wethouder.   Er wordt overlegd met de wijkmanager over hoe we dit gaan aanpakken en of de gemeente vanuit de wijkaanpak hier budget voor beschikbaar kan stellen.  

Opnieuw is door het bestuur van WIJD benadrukt dat de werkgroep Evenementen betrokken moet worden bij het maken van een nieuw locatieprofiel voor het Worpplantsoen. Volgens de wethouder ligt dit stil binnen de gemeente omdat er te weinig ambtenaren beschikbaar zijn. Gefocust wordt op het bouwen van nieuwe woningen en verkeer.

Het was een nuttig gesprek met de wethouder. We zijn blij dat we vanuit stichting WIJD niet alleen op ambtelijk niveau binnen de werkgroepen, maar ook op bestuurlijk niveau in gesprek zijn. In februari 2024 doen we dat weer. Dan zal onder meer gesproken over de voortzetting van de samenwerking tussen gemeenten en Stichting WIJD na het aflopen van de intentieovereenkomst per 1 april 2024.

Bijeenkomst toekomst Stichting WIJD

Een bijeenkomst om het met elkaar over de toekomst van Stichting WIJD te hebben is in voorbereiding. Voorlopige datum is vrijdag 19 januari 2024. 

Tweede gesprek met ondernemers WIJD-gebied

Na de vorige nieuwsbrief heeft het bestuur van WIJD met alle ondernemers in het WIJD gebied individuele gesprekken gevoerd.

Op 11 oktober was er opnieuw een gezamenlijke bijeenkomst, waarbij dit keer ook Fabio Talamini aanschoof.

Naast het bespreken van de laatste nieuwtjes in het WIJD gebied hebben we verder gesproken over de gezamenlijke belangen en hoe we hier verder handen en voeten aan kunnen geven. WIJD wil hiermee invulling geven aan haar verbindende rol in het gebied. 

Nieuwe Bomen Klein MiniatuurNieuwe bomen in het Worpplantsoen

Je hebt het misschien al gezien. In het Worpplantsoen staan allemaal paaltjes en streepjes langs de paden. In november gaat de gemeente Deventer ruim 90 nieuwe bomen planten in het park. Vooral langs de paden komen veel nieuwe bomen. Hiermee wordt de oorspronkelijke structuur van het park versterkt.

Herstel randen van de paden

Tijdens Deventer op Stelten en Hoogtevrees in het Worpplantsoen zijn veel randen van paden kapot gereden en verdicht. Op verzoek van de werkgroep beheer heeft de gemeente deze randen aangevuld, losgemaakt en opnieuw ingezaaid. Nu maar hopen dat de randen mooi herstellen.

Beheerplan Worpplantsoen

De gemeente Deventer maakt een nieuw beheerplan voor het Worpplantsoen. Het oude beheerplan is van 2006 en sindsdien hebben veel veranderingen in het gebied plaatsgevonden. De werkgroep beheer is betrokken bij dit plan. We hebben de afgelopen maand een eerste concept van dit plan van commentaar voorzien. Het plan is nog niet af, maar het beheerplan moet straks een goede basis worden voor het beheer van het park. Het geeft ons ook een middel om de gemeente aan te spreken als de uitvoering van het beheer te wensen over laat.

nestkasten MiniatuurSchoonmaken nestkasten

In het Worpplantsoen hangen iets meer dan 40 nestkasten. Ieder jaar maken we de kasten schoon en repareren we kasten als dat nodig is.
Op een prachtige dag in oktober hebben we de nestkasten schoongemaakt. In de helft van de kasten zat een nest. Meestal was dit een nest van een koolmees of pimpelmees. Ook kwamen we een enkele keer een nest van een boomklever tegen.
De steenuilenkast, ter hoogte van de Bolle hoek, was verdwenen. Vogelwerkgroep De IJsselstreek zal binnenkort een nieuwe kast plaatsen.
In de grote kast voor de holenduif lag een eendenei. Zeer waarschijnlijk is deze door een steenmarter naar binnen gesleept. Ook bijzonder was dat een plakker (een nachtvlinder) in een mezennest lag.

gatengraverij MiniatuurGatengraverij – door mens en hond

De laatste paar maanden is er schade in het park door graverij. Vermoedelijk maakt een bezoeker met een metaaldetector de gaten in het gras niet dicht.  Of is er iets anders aan de hand? Tijdens de derde en laatste schouw van 2023 – donderdag 26 oktober - hebben we de gemeente gevraagd om deze gaten te dichten. De gemeente geeft aan dat het zoeken met een metaaldetector in het park verboden is.

Wij vragen hondenbezitters om hun hond in de gaten te houden zodat ze geen gaten graven.

 
--
  www.stichtingwijd.nl | Contactmessage  
--
Powered by AcyMailing