Nieuwsbrief WIJD November 2022

mail
   

Nieuwsbericht November 2022

 
 

Hallo Administrator,

Een lange nieuwsbrief want er is de afgelopen maanden veel gebeurd, zoals de start van een nieuw college van B&W, de kennismaking met wethouder Marcel Elferink die weer leidde tot een brief aan het college, de benoeming van een nieuwe wijkmanager (Marieke Dufour) en het afscheid van drie bestuursleden van het eerste uur.

In de werkgroepen gebeurt ook van alles. Zo is er door de werkgroep verkeer een verkeerstelling op de Worp gehouden en blijven de werkgroep evenementen en het bestuur hard trekken aan integraliteit bij het vaststellen van het nieuwe locatieprofiel. We praten je in deze nieuwsbrief helemaal bij.

Oproep

De werkgroepen groenbeheer en huisregels zijn op zoek naar versterking. Dus vind je het leuk om mee te denken over het gebruik en beheer van het WIJD-gebied, zoals het park en de strandjes, en te zoeken naar een goede balans tussen de mens en de natuur dan komen we graag met je in contact.
Mail naar: bestuur@stichtingwijd.nl.

Het bestuur is ook nog op zoek naar een communicatie medewerker voor enkele uren per week. We zoeken iemand die handig is met social media en die de aangeleverde content kan plaatsen. Daarnaast zou het fijn zijn als je ons kan ondersteunen bij onze participatie activiteiten, zoals online peilingen of enquêtes.
Mail naar bestuur@stichtingwijd.nl.

WIJD in het nieuws

De Worpenaren en andere omwonenden voelen zich ‘emotioneel eigenaar’ van de Westelijke IJsseloever. Dat staat in een artikel in de NRC - met WIJD in de hoofdrol - over uitdaagrecht en burgerparticipatie en de wetgeving die daarover wordt voorbereid heeft het nodige losgemaakt.
Op onze website staat het NRC-artikel.

NRC foto 2022 10 24 100442

De redactie van het TV-programma EenVandaag leest ook de krant. Dat leidde tot een reportage met John Vos. John geeft aan het eind een goed advies aan burgers die nadenken over burgerparticipatie: ‘Wacht niet te lang. Gewoon beginnen.’ Zie hier de link naar het artikel op de website. Aan het eind van het artikel staat een link naar de TV-uitzending.

En op woensdag 30 november komt minister van Binnenlandse Zaken (Hanke Bruins Slot) naar Deventer. Er is een ontmoeting op het stadhuis en daarna wandelen we door het Worpplantsoen. De minister heeft eind september een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de betrokkenheid van inwoners bij lagere overheden te versterken. In dat voorstel worden gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om een zogenoemde participatieverordening op te stellen, waarin staat beschreven waar een burgerinitiatief aan moet voldoen. WIJD gaat de minister bijpraten over onze intentieovereenkomst met de gemeente Deventer en we gaan haar laten zien wat goed gaat en wat beter kan.

Parkeerplaats aangekocht door IJsselhotel

Het IJsselhotel heeft de parkeerplaats tussen hotel en stadscamping gekocht van de gemeente. Het hotel wil zijn gasten de zekerheid van een parkeerplek bieden èn laadpalen. Er zouden wegens de toenemende drukte in de stad veel dagjesmensen parkeren. Campinggasten, vissers, hondenuitlaters, wandelaars, zwemmers en recreanten parkeren er ook. In elk geval is de parkeerplaats nu wel helemaal schoongemaakt. Het is afwachten wat er gebeurt als de slagboom dichtgaat en er met codes gewerkt gaat worden. Bij een grote in- en uitstroom van campers kan dit tot problemen gaan leiden. Dit is een ontwikkeling waar WIJD niet in meegenomen is of in kennis van is gesteld. WIJD heeft haar zorgen over het uit de openbaarheid onttrekken van deze plek besproken met de camping en de gemeente.

Kennismaking wethouder

Op woensdag 28 september heeft een aantal bestuursleden kennisgemaakt met wethouder Marcel Elferink, die in het nieuwe college burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft. Het gesprek, waarbij ook enkele ambtenaren aanwezig waren, diende ook als een evaluatie van de eerste periode van de intentieovereenkomst met de gemeente.

Er is veel bereikt in de werkgroepen. Maar over het algemeen vindt WIJD dat er teveel ach-ter de feiten wordt aangelopen. Het komt nog te vaak voor dat plannen vanuit de gemeente in een definitieve vorm aan WIJD worden voorgelegd. De bedoeling van de Intentieovereen-komst is dat WIJD in de voorfase betrokken is. WIJD vindt dat de tijd rijp is om een participa-tieniveau hoger te gaan, van 3 (adviseren) naar 4 (coproduceren). Er is een wederzijdse in-spanning en meer tijd nodig om de overleggen op werkgroepniveau tot een succes te maken. WIJD wil de komende periode pro actiever worden en zelf meer initiatieven ontplooien.

Vanuit de gemeente werd gezegd dat door corona niet alles kon wat de gemeente wilde en het moeilijk was de wijk bij activiteiten betrekken. De gemeente weet dat WIJD wil groeien op participatieniveau maar geeft aan dat het voor de gemeente nog zoeken is. Het gaat om learning by doing, het is een nieuwe manier van werken voor de gemeente. Het spreekt de gemeente aan dat WIJD pro actiever wil worden. Wacht niet altijd op ons, is het advies van de gemeente. Het op een hoger plan trekken van de participatie noemde de gemeente ‘een uitdaging’. Voor de gemeente geldt in het kader van de participatie dat er meer moet worden losgelaten, dat er meer moet worden gedurfd en alle ambtenaren moeten er van op de hoogte zijn wat burgerparticipatie inhoudt en betekent.

De wethouder zei er een groot voorstander van te zijn dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Hij wijst er wel op dat de gemeente rekening moet houden met aansprakelijkheid als het gaat om het geven van verantwoordelijkheid aan burgers. Er is sprake van juridisering: bij inspraak van bewoners zitten er vaak juristen aan tafel.

Na de evaluatie heeft het bestuur van WIJD een brief gestuurd aan het college van B&W met een aantal dringende verzoeken. Voor meer informatie hierover mail naar bestuur@stichtingwijd.nl.

Stand van zaken werkgroepen

Groenbeheer  

Op 11 november jl. is er op verzoek van de werkgroep een rondgang geweest door het WIJD-gebied met wijkbeheerder Robert Saris, adviseur leefomgeving Renate Sluiseman en de nieuwe wijkmanager Marieke Dufour. Belangrijke uitkomst is dat deze schouw een structureel vervolg krijgt. We gaan drie keer per jaar samen het gebied in om knelpunten te signaleren en beheer te monitoren. De vervolgdata (in maart, juni en oktober 2023) zijn al gepland.    

Een mooie ontwikkeling bij de gemeente is dat het opstellen van het nieuwe groenbeheerplan voor het Worpplantsoen definitief naar voren is gehaald in de planningen. Mede doordat de werkgroep bij de gemeente heeft benadrukt dat het gebruik van het park is veranderd en dat een nieuw plan nodig is. Een externe partij gaat het groenbeheerplan opstellen. In de aanbesteding worden het gebruik van het park en participatie als belangrijke onderdelen meegenomen. De intentie van de gemeente is dat WIJD een adviesrol heeft en vanaf de start gaat meepraten. Daarnaast wordt in de opdracht ook meegenomen dat gekeken wordt welke taken in het nieuwe beheerplan door WIJD zouden kunnen worden uitgevoerd.

Evenementen

Afgelopen zomer warewn we content over het streven van de gemeente naar een nieuwe en integrale aanpak van het locatieprofiel evenementen voor het worpplantsoen. De euforie van dit nieuws is inmiddels wat gezakt omdat er momenteel weinig  beweging waar te nemen is bij de gemeente. De nieuwe integrale benadering vraagt om een nieuw plan van aanpak. Dit zou  op dit moment in bewerking zijn en eerst het bestuurlijke traject moeten doorlopen. Wat daarbij niet helpt is dat de gemeentelijk projectleider helaas per 1 november vertrokken is en een nieuwe nog niet bekend is. Vanuit de werkgroep is er een mail naar de gemeente gegaan waarin gerefereerd wordt aan de intenties die zijn uitgesproken door wethouders Elferink en Duursma over de integrale aanpak. Ons voorstel is op korte termijn gezamenlijk met de gemeente te werken aan een  voorstel voor een locatieprofiel en evenementenbeleid voor het WIJD-gebied.. En niet onbelangrijk: om hierin burgerparticipatie als integraal onderdeel mee te nemen ofwel een goede wijze te bedingen, waarop de belanghebbenden hierover hun stem kunnen laten horen. 

Verkeer

Verkeerstelling Worp83 SnelheidNa de zomervakantie, in de week van 6 t/m 12 september, heeft de werkgroep via kastjes van Actime op twee plekken verkeersmetingen gedaan op de weg de Worp. Uit het onderzoek blijkt dat 87% van het verkeer te hard rijdt, waarvan 42% harder dan 40 km/u. De hoogst gemeten snelheid was maar liefst 96 km/u. Het aantal voertuigen lag gemiddeld op ruim 3000 per dag. De resultaten zijn gedeeld met de gemeente, die heeft aangegeven dat het aantal voertuigen valt binnen de norm van de gemeente, maar dat de snelheid zorgelijk is (30 km/u is de toegestane maximum snelheid).

De gemeente wil zelf een verkeersmeting laten uitvoeren op de weg de Worp, waarbij ook naar herkomst en bestemming van voertuigen wordt gekeken. Vanuit de gemeenteraad is de vraag gesteld om een visie op te stellen voor het verkeer en de verkeersafwikkeling in Deventer, inclusief de binnenstad en de fietsstructuur. De ambtenaren hebben geadviseerd ook de Worp mee te nemen in dit onderzoek.

Naast de feitelijke onderzoeken gaat de werkgroep een onderzoek opzetten om de beleving van de verkeersveiligheid en overlast op de Worp te onderzoeken. Tijdens een participatie-werksessie met de gemeente zijn de eerste stappen voor de aanpak opgesteld. De werkgroep werkt dit uit in een plan van aanpak. In de eerste maanden van 2023 gaat de werkgroep dit onderzoek uitvoeren. De gemeente juicht dit belevingsonderzoek toe en overweegt het eigen onderzoek uit te stellen tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De werkgroep ziet liever een parallel lopend traject. Werkgroep en gemeente zijn hierover nog in goed overleg.
Voor vragen/opmerkingen mail svp naar de werkgroep via verkeer@stichtingwijd.nl.  

 

 
--
  www.stichtingwijd.nl | Contactmessage  
--
Powered by AcyMailing